Ἡ παραγωγή

Παντρεύοντας τὴν Ποιότητα μὲ τὴν Παράδοσι …

Ἡ διαδικασία παραγωγῆς και τυποποιήσεως τοῦ ἐλαιολάδου μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ μία φιάλη GALATIANO εἶναι πλέον ἔτοιμη ‘νὰ αποσταλῇ γιὰ ‘νὰ φθάσῃ ‘ς τὸ τραπέζι σας ἐπιτηρεῖται σχολαστικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ στάδιο συλλογῆς τοῦ ἐλαιοκάρπου.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν πιστοποιημένων βιολογικῶν καλλιεργητῶν γίνεται μὲ κριτήρια αὐστηρότατα ὅσον ἀφορᾷ ‘ς τὴν ἀξιοπιστία καὶ τὴν συνεπῆ ἀνταπόκρισι ‘ς τὴν δέσμευσι τῆς Βιολογικῆς Γεωργίας, καθῶς καὶ τὴν ποιοτικὴ σταθερότητα τῆς παραγωγῆς. Ἐν συνεχείᾳ οὶ ἐπιλεγόμενοι καλλιεργητὲς ἐποπετεύονται στενά, ὥστε ‘νὰ ἐξασφαλσθῇ ὅτι οἱ μὲν ἐλαιοσυλλεκτικὲς μέθοδοι ‘δὲν τραυματίζουν ἢ καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον τρόπο ὑποβαθμίζουν τὸν ἐλαιόκαρπο, τὰ δἑ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν μεταφορὰ καὶ διατήρησί του μέχρι τὴν ἐναρξι τῆς διαδικασίας ἐκθλίψεως εἶναι ἀπὸ ὑλικὰ φυσικῆς προελεύσεως, τὰ ὁποία ‘δὲν αφήνουν ἐπὰνω ‘ς τὸν καρπὸ ὑπολείμματα συνθετικὼν οὐσιῶν (πλαστικοποιητές) ἢ ἄλλων ἀνεπιθυμήτων επιμολύνσεων.

Ἡ ἔκθλιψι’ τοῦ ἐλαιοκάρπου γίνεται ἐντὸς 24-ὠρου ἀπὸ τὴν συλλογή του, μὲ διήθησι ἢ φυγοκέντρησι τοῦ ἐλαιοπολτοῦ και σὲ θερμοκρασία μικρότερη τῶν 27o C γιὰ τὰ ψυχρᾶς ἐκθλίψεως GALATIANO Elegance, GALATIANO Purity και GALATIANO Superior, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο σὲ ἐλαιοτριβεῖα κατάλληλα πιστοποιημένα γιὰ τὴν παραγωγὴ βιολογικοῦ ἐλαιολάδου. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ παραγομένου ἐλαιολάδου γίνεται μόνο μετὰ τὴν ποιοτική του ἀνάλυσι σὲ διαπιστευμένο χημικὸ ἐργαστήριο καὶ λαμβάνεται μέριμνα ὥστε ὁ χρόνος προσωρινῆς παραμονῆς του σε συνθετικά (πλαστικά) δοχεῖα μέχρι τὴν μετάγγισί του ‘ς τὶς ἀνοξείδωτες δεξαμενὲς ὁριστικῆς ἀποθηκεύσεως ‘νὰ διατηρεῖται ἐλάχιστος.

Ἡ θερμοκρασία τῶν χώρων ἀποθηκεύσεως καὶ τυποποιήσεως τοῦ ἐλαιολάδου, καθῶς ἐπἰσης καὶ τῶν χώρων ἀποθηκεύσεως τοῦ ἐτοίμου τυποποιημένου προϊόντος, διατηρεῖται μονίμως ὑπό των 24°C.

Μἐ τὴν παραπάνω διαδικασία ποὺ ἀπαρέγκλιτα τηροῦμε ἐπιτυγχάνεται ἡ βελτίστη διατήρησι’ καὶ μεταφορὰ τοῦ διαθρεπτικοῦ ποιοτικοῦ δυναμικοῦ τοῦ συλλεγομένου ἐλαιοκάρπου ‘ς τὸ τελικῶς παραγόμενο προϊὀν, τὸ ὁποῖον ἔτσι καθίσταται κορυφαῖο καὶ ἀπὸ πλευρᾶς καθαρότητος.

© Copyright 2022 Galatiano
Σχεδιασμός Ιστότοπου: www.foodwill.net
Κατασκευή Ιστότοπου: MyWebDeveloper